Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar plaatsvinden.

Werd de contributie per automatische incasso betaald, dan vervalt de daarvoor gegeven machtiging gelijktijdig met de beëindiging van het lidmaatschap.

Met het versturen van het formulier verklaar je accoord te zijn met onze privacyverklaring.


Foutmelding 
 
Voorletter(s)
Eventueel voorvoegsel (als van der)
Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Plaats
Geboortedatum (als dd-mm-jjjj)
E-mailadres
Reden van opzegging
Eventuele toelichting