Wedstrijd aanvragen


Hengelsportvereniging Zaanstreek HVZ stelt, met in achtneming van onderstaande voorwaarden, haar viswater beschikbaar aan zusterverenigingen voor het houden van viswedstrijden.

Na kennisneming van de voorwaarden, kunt u gebruik maken van onderstaand formulier om een wedstrijd aan te vragen.

Voorwaarden 

1. Het houden van viswedstrijden in wateren waarin de HVZ huurder of houder van het visrecht is, is uitsluitend toegestaan na schriftelijk verkregen toestemming van het HVZ-bestuur. 

2. Deze toestemming wordt slechts verleend wanneer deze tenminste 14 dagen van tevoren schriftelijk is aangevraagd bij de HVZ en er op de bewuste dag geen wedstrijd of andere activiteit van de HVZ, of een andere vereniging, is gepland. Om de hengeldruk op een aantal populaire wedstrijdwateren te beperken zal het aantal wedstrijden, en daarmee ook het honoreren van aanvragen, worden beperkt. Per vereniging kunnen er maximaal vier wedstrijden per jaar worden aangevraagd..

3. In de aanvraag dient te worden vermeld wie de voor de bedoelde wedstrijd verantwoordelijke persoon is (naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer). 

4 a. Verenigingen aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland worden verzocht binnen één week na verkregen toestemming € 15.- administratiekosten per te houden wedstrijd / aanvraag over te maken op bankrekening  NL45INGB0000407968 t.n.v. Hengelsportvereniging Zaanstreek te Koog a/d Zaan.

4 b. Verenigingen niet aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland worden verzocht binnen één week na verkregen toestemming 25,- per te houden wedstrijd over te maken op bankrekening NL45INGB0000407968 t.n.v. Hengelsportvereniging Zaanstreek te Koog a/d Zaan.

5. De HVZ definieert een wedstrijd als volgt: 5 of meer personen en gebruik makend van een leefnet of aker ter bewaring van de vis. Hiermee wil het HVZ-bestuur tegengaan dat er wedstrijden zonder verleende toestemming worden gevist. Onze controleurs alsmede de Federatie BOA zullen hierop toezien en bij overtreding van deze regel optreden. Dit zal resulteren in het weigeren van reguliere aanvragen voor uw hengelsportvereniging.

Voorwaarden bij het verlenen van toestemming om een viswedstrijd te mogen houden 

a. Rally-vissen, onder welke benaming dan ook, is streng verboden. 

b. Een viswedstrijd mag niet worden gehouden binnen de bebouwde kom wanneer deze plaatsvindt in (een deel van) de voor de nachtrust bestemde tijd. 

c. Behoudens de uitzonderingen in de Visserijwet bepaald, dienen de deelnemers in het bezit te zijn van een geldige VISpas en bij controle dient de toestemmingsbrief van de HVZ te worden getoond. 

d. De in de aanvraag vermelde verantwoordelijke persoon dient bij de wedstrijd aanwezig en aanspreekbaar te zijn. 

e. De aanvrager dient ervoor te zorgen dat de deelnemers op een verantwoorde wijze met de gevangen vis omgaan. 

f.  De deelnemers dienen zich zodanig te gedragen dat er geen overlast wordt veroorzaakt voor omwonenden en/of het verkeer en dat het imago van de hengelsport niet wordt geschaad. 

g. Het wedstrijdparcours dient na afloop van de wedstrijd vrij van afval te worden achtergelaten.

h. Wanneer de HVZ aansprakelijk wordt gesteld voor schade, ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijd, wordt deze schade verhaald op de organisatoren ervan. 


Aanvraagformulier voor het houden van een wedstrijd in HVZ-viswater (tenminste 14 dagen van te voren inzenden).

Met het versturen van het formulier verklaar je akkoord te zijn met onze privacyverklaring.

Foutmelding 
 

Gegevens van de vereniging

Naam van vereniging
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Aangesloten bij federatie Sportvisserij MidWest Nederland
Naam/Omschrijving wedstrijdwater
Geplande wedstrijddatum
Geplande aanvangstijd
Geplande sluitingstijd
Verwacht aantal deelnemers
Accoord met voorwaarden
Gegevens van contactpersoon
Naam
(Mobiel) telefoonnr
E-mailadres